BIWAC CC P.O. Box 86386 Windhoek - NAMIBIA - Phone: +264 (0)61 231287 Fax: +264 (0)61 231289 E-Mail: info@biwac.com